[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
HDC
TO BE NUMBER ONE
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ITA 2565

 
  
ข้อมูลทั่วไป สสอ.นิคมพัฒนา  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา รับผิดชอบ จำนวน 30 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.มะขามคู่, รพ.สต.พนานิคม ,รพ.สต.บ้านหนองบอน , รพ.สต.บ้านกระเฉท และ รพ.สต.นิคมพัฒนา (ทั้งนี้ปัจจุบัน รพ.สต.นิคมพัฒนา ได้ถ่ายโอนภารกิจ ขึ้นตรงกับเทศบาลตำบลมาบข่า แล้วเมื่อ 1 ธันวาคม 2564) เทศบาลตำบลในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตำบลมะขามคู่ และเทศบาลตำบลมาบข่า อบต.ในพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ อบต.พนานิคม และ อบต.นิคมพัฒนา ทำงานภายใต้ CUP นิคมพัฒนา (รพ.นิคมพัฒนา)

Email: ssonikom@gmail.com