[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

เมนูหลัก
หน่วยงานใน สสจ.ระยอง
รายชื่อ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ
HDC
สสอ.ในจังหวัด
TO BE NUMBER ONE
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ITA63 
  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (NIKOM)
N = Network เครือข่าย
I = Intrend ทันสมัย
K = Knowledge ความรู้
O = Originality ความคิดสร้างสรรค์
M = Marvelous ยอดเยี่ยม เป็นเลิศ
วิสัยทัศน์
สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วมร่วม
พันธกิจ
1. จัดระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. ให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร
3. พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน ส่งเสริมวัฒณธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ค่านิยม
ดูแล ดุจญาติมิตร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ประชาสุขภาพดี