ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา/บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ปี 2565 Read more