คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

Read More

ขอเชิญประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปอำเภอนิคมพัฒนา เข้าคัดกรองสุขภาพ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเข้าคัดกรองโรคกลุ่มMETHABOLIC (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read More