ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน