ITA ปี 2564
EB1 ตัวชี้วัดที่ 1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
4 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานในสังกัด
7 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา
8 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา
9 บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
EB2 ตัวชี้วัดที่ 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 EB 2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
2 EB2 ข้อ9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1)
4 1.10 ยุทธศาสตร์โดยรวมของประเทศ
5 1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6 1.12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
7 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามผู้บริหารของหน่วยงาน
8 นโยบายผู้บริหาร
9 โครงสร้างหน่วยงาน
10 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ของหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
14 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
15 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
16 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
18 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
19 1.14 อินโดกราฟฟิกคณะกรรมการทางจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560
20 โครงสร้างหน่วยงาน
21 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
22 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
23 ข้อบังคับของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
24 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
25 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนาผ่านเว็บไซต์
26 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
27 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
28 EB 2 ข้อ 3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเผยแพร่ผ่าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 2.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ2 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1)การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2)การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด (3)การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ(4)แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
2 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
5 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
6 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
7 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
8 ไตรมาสที่ 4 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
9 ไตรมาสที่ 4 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 11.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภานในหน่วยงาน พร้องระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาส2
3 11.3รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภานในหน่วยงาน พร้องระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาส2
4 11.4รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภานในหน่วยงาน พร้องระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาส2
-->