วิสัยทัศน์
สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วมร่วม

ระบบงาน

ร้องเรียน
แจ้งร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น
สสอ. & รพ. ในจ.ระยอง
แบบประเมิน HL&HB
HEALTH GATE
แบบฟอร์มต่างๆ
รายชื่อสมาชิก

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่

ประจำปี 2566 (2023)
 • เดือน กรกฎาคม 2566
 • เดือน สิงหาคม 2566
 • เดือน กันยายน 2566
 • เดือน ตุลาคม 2566
 • เดือน พฤศจิกายน 2566
 • เดือน ธันวาคม 2566
 • นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift)

  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  แสดงความคิดเห็น

  1/1 ม.1 ถนนทางหลวงสาย 3191
  อ.อำเภอนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  โทรศัพท์ 038636827