วิสัยทัศน์
สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วมร่วม

ระบบงาน

นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift)

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1/1 ม.1 ถนนทางหลวงสาย 3191
อ.อำเภอนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038636827