วิสัยทัศน์ สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วมร่วม

ระบบงาน

ร้องเรียน
แจ้งร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น
สสอ. & รพ. ในจ.ระยอง
แบบประเมิน HL&HB
HEALTH GATE
แบบฟอร์มต่างๆ

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (one page)

นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift)

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

1/1 ม.1 ถนนทางหลวงสาย 3191
อ.อำเภอนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038636827