คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

Read More