นโยบาย

1)พัฒนาระบบสุขภาพ  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อย่างรอบด้าน (ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟู) โดยสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่สำคัญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2)พัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านการให้บริการ

3)ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal)

4)พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  สุจริต โปร่งใส และมุ่งเน้นผลประโยขน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  และสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งความสุข  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและเพิ่มอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน