ITA2566

ITA ปี 2566

 • 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
 • 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
 • 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 • 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
 • 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน),แผนเงินบำรุงหน่วยงาน ปี 2566,แผนเงินประกันสังคม ปี 2566,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ,14.1 คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ,14.2 คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 • ,ขั้นตอนการให้บริการ ,พรบ.อำนวยความสะดวก ,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
  บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ6เดือน ,รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ6เดือน ,แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน
  บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ12เดือน ,รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ12เดือน ,แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ12เดือน
 • 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
  บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน ,รายงานรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน ,แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12เดือน
  ,รายงานรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12เดือน ,แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12เดือน
 • 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 • 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 • ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
  • 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
   2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
  ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
  1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  รอบไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4