คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

Read More

ขอเชิญประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปอำเภอนิคมพัฒนา เข้าคัดกรองสุขภาพ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเข้าคัดกรองโรคกลุ่มMETHABOLIC (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

ประกาศ รายงานผลการประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ปี 2565

บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา/บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ปี 2565

Read More